10

Verslag extra ledenvergadering met aansluitend lezing Stadsherstel, 9-9-2021, door Claudette Baar-de Weerd.

Voorzitter Ton Kuijs opent de ledenvergadering en licht toe dat voor het verkrijgen van de ANBI-status de hiervoor benodigde nieuwe statuten door de leden in een fysieke ledenvergadering moeten worden goedgekeurd. De eind 2020 via email aan de leden gevraagde goedkeuring van de nieuwe statuten was niet voldoende. Naast de ledenvergadering van vanavond is er nog een 2e vergadering nodig voordat de notaris de nieuwe statuten accepteert. De aanwezige leden gaan akkoord met de statutenwijziging. De 2e vergadering wordt in oktober gepland. 

Hierna geeft hij het woord aan Ruth van der Puijl, projectleider Planontwikkeling en Restauratie bij Stadsherstel Amsterdam, voor een lezing over het werk van Stadsherstel Amsterdam en de plannen rond kasteel Nederhorst.

Zij begint haar uiteenzetting met een korte geschiedenis van het kasteel en haar bewoners zoals die is beschreven door mevrouw Van Damme in De adellijke stichting van Nederhorst den Berg in de vroege Middeleeuwen, een uitgave van de Historische Kring Nederhorst den Berg. 

Gevolgd door de doelstellingen van het in 1956 opgerichte Stadsherstel: het aanpakken van de verkrotte woningen en monumentale panden in Amsterdam om het beeld van de stad te herstellen. Het verval werd in de jaren 60 steeds zichtbaarder mede door de aanleg van de metro. 

Hoe gaat Stadsherstel te werk? 

Een pand wordt aangekocht waarna de gevel in opslag gaat en het achterliggende deel wordt gesloopt. Na herplaatsing van de gevel wordt – in beton – het pand weer opgebouwd. Van elk project moeten 50 jaar na aankoop en restauratie de kosten terugverdiend zijn. Het onderhoud wordt door Stadsherstel gepleegd. De panden worden alleen verhuurd. 

Er wordt geprobeerd de bestaande bestemming, wonen of publieke functie, te handhaven. Ook maatschappelijk betrokken projecten behoren tot de mogelijkheden. 

Tegenwoordig koopt Stadsherstel ook objecten aan in een straal van ca. 45 km rondom Amsterdam.

Het kasteelplan Nederhorst

Net als bij de andere projecten heeft ook hier eerst een haalbaarheids- en bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. De bouwhistorici maken een overzicht van wat een historische waarde heeft. Daarna wordt er een plan gemaakt door de restauratie-architect.

Alles wat niet monumentaal is wordt gesloopt om de historische gebouwen beter tot hun recht te laten komen. Het is een groot financieel project en zal daarom in fases plaatsvinden.

Fase 1 : het kasteel

De bestemming moet gewijzigd worden naar woonbestemming om de oude functie – wonen- te herstellen. Er komen maximaal 12 woningen, naast twee openbare ruimtes: de salon en de bibliotheek.  Elke verdieping wordt in vieren gedeeld. Zij omvat vier appartementen per verdieping van ca. 100 m2. Naast de huidige ingang komt er aan de achterkant nog een ingang d.m.v. een brug op souterrainniveau, waardoor het pand rolstoel toegankelijk wordt. 

Fase 2: De twee schuren

Deze zullen omgebouwd worden tot sociale woningen. Om hoeveel woningen het gaat en hoe ze eruit gaan zien hangt van de 1e fase af. 

Fase3: Het koetshuis

Dit wordt nu bewoond door Mevr. Jonker. Te zijner tijd komt dit pand aan de beurt. 

Stadsherstel wil het landgoed als geheel aanpakken: waar vroeger moestuinen waren komen tuintjes voor de bewoners. Bovendien komt er een wandelpad waardoor een deel van de tuin voor het publiek toegankelijk blijft. 

Ruth van der Puijl sluit de lezing af met de woorden: Erfgoed moet leven!

Nieuwsbericht delen