jaarvergadering-verslag

Terugblik jaarvergadering 2024 met lezing: geschiedenis Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De vergadering begon met een woord van welkom door voorzitter Ton Kuijs voor de ongeveer 35 bezoekers. Vervolgens vroeg spreker aandacht voor de ter vergadering uitgereikte verslagen van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie. Na een korte bespreking/toelichting werd, met dank aan de stellers, ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2024. Volgens het verkiezingsschema is er dit jaar niemand van het bestuur verkiesbaar. Wel is er nog een vacature, waarvoor nog niemand zich heeft gemeld. Petra van ’t Klooster en Corry Schoordijk vormen ook het komende jaar de kascommissie.

Stand van zaken projecten:

  • Automatisering: loopt niet naar wens. Aan de oproep om assistentie werd spontaan gehoor gegeven door Jan Slagt. 
  • Archivering/bibliotheek: wordt adequaat aan gewerkt. 
  • Scholenproject: gaat weer van start met de groepen 5 en 6 van de basisscholen. 
  • Online-nieuwsbrief: is een prima aanvulling op de informatievoorziening
  • Tijdschrift Werinon: Gerard Baar (hoofdredacteur) en Theo Cozijn (vormgeving) stoppen eind 2024 met hun werk voor Werinon. Inmiddels is Peter Heeren bereid gevonden om de functie van Gerard over te nemen.  Voor Theo zoeken we nog een opvolger. 

Het officiële deel werd besloten met een overzicht van de komende activiteiten.  Na een korte pauze was het woord aan mevrouw Bea de Buisonjé voor een lezing over de geschiedenis en activiteiten van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Verslag lezing gehouden na het officiële deel van de jaarvergadering. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bea de Buisonjé zit in het Dagelijkse en Algemene Bestuur van het Waterschap. De oude benaming van het Waterschap was Hoog Heemraadschap, van deze benaming is men afgestapt omdat het te ver van de mensen afstond. 

Het bestuur van het Waterschap is het best te vergelijken met een gemeentebestuur, waarbij de taken van de Dijkgraaf lijken op die van de burgemeester en die van het dagelijkse bestuur zijn te vergelijken met die van de wethouders. Na iets verteld te hebben over de geschiedenis van Nederhorst den Berg in relatie tot het waterbeheer, niet onbekend bij de dorpelingen, ging zij in op de drie taken van het waterschap:

  • Bescherming tegen water van buiten: De enige dijk die ons gebied beschermt tegen water van buiten is de dijk bij Muiden.  Wanneer het IJsselmeer ‘vol raakt’ bestaat er gevaar voor overstroming. Voorbeeld: hevige regenval vorig jaar waarna bij Huizen het water over de kade stroomde.
  • Waterpeil: Het water moet op de juiste diepte zijn zodat het goed te gebruiken is. De waterloop is hierbij van belang en de gemalen en sluizen spelen hierin een belangrijke rol. Waarbij het oppervlaktewater te sturen is, maar het grondwater lastig te beheersen is. 
  • Schoon water: Belangrijkste aspect hiervan is het onderhouden van de waterwegen en het zuiveren van het rioolwater. Ten aanzien van dit laatste is er bij de Rioolwaterzuivering Horstermeer een ozoninstallatie geplaatst om de kwaliteit van het gezuiverde water te verbeteren. Het toenemende medicijngebruik is terug te vinden in het rioolwater en dit is schadelijk voor de waterkwaliteit, vandaar het plaatsen van de ozoninstallatie. Door gebrek aan elektriciteit is de installatie niet altijd te gebruiken. De behoefte aan schoonrioolwater is groot, daar dit ook gebruikt zou moeten worden als ‘drinkwater’. In het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht moeten circa 1,4 miljoen mensen hiervan voorzien worden. 

Terug naar het verleden van Nederhorst den Berg en het water, wijst zij op het bijzondere van het gebied. Zo rond 800 is het vooral een moerassig gebied. In de loop der tijd ondergaat het landschap grote verandering. Ten gevolge van de ontginning in de twaalfde eeuw komen er sloten en ontstaat er een polderlandschap. Door de open verbinding met het IJsselmeer via de Vecht overstroomt het gebied regelmatig. Om dit te voorkomen wordt er een dam aangelegd door de Bisschop van Utrecht tussen Utrecht en Maarssen. Dit is niet afdoende en volgt er in 1326 een tweede dam, de Hinderdam.  Ook dit is niet afdoende en hierop volgt de aanleg van een zeesluis te Muiden in 1437. 

Fort Hinderdam maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en later ook van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.  Het doel van de waterlinies en de stelling was om ten tijde van invasie door vreemde troepen het land onder water te kunnen zetten teneinde zo de vijand te weren. Gedurende de 2e Wereldoorlog is er in 1940 door het Nederlandse leger en in 1945 door de Duitsers van deze tactiek gebruik gemaakt. 

Tegenwoordig zijn het Waterschap en Natuurmonumenten betrokken bij het beheer van de forten, die vaak belangrijk zijn in verband met de bijzondere flora en fauna die er aangetroffen wordt en door de recreatiemogelijkheden die de forten bieden. 

Doordat het klimaat sneller verandert dan we denken wordt er steeds weer nagedacht over het inzetten van de Horstermeerpolder om een schoonwaterbekken te creëren.  Helaas is het grondwater in de Horstermeer zilt en zoekt het Waterschap naar middelen om het zoute water eruit te pompen en als zoetwater te bergen. Als dat lukt is er geen zoetwater meer nodig uit het IJsselmeer.  Dit is een uitdaging voor de komende twintig jaar. 

Het dankwoord van voorzitter Ton Kuijs aan mw. De Buisonjé voor haar interessante uiteenzetting werd door de aanwezigen met applaus ondersteund.

Claudette Baar

Nieuwsbericht delen