Nieuwsbrief-terugblik 2015

Terugblik op 2015
 
Activiteiten bestuur
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk over de historie van het dorp te documenteren. Dit gebeurt onder leiding van het bestuur dat in 2015 bestond uit:
Jaap Jansen - voorzitter
Herman Veldhuisen - vice-voorzitter
Riet Teunizen-Putter - secretaris
Corry Schoordijk - penningmeester
Marijke Overmars - ledenadministratie
Ans Baar - lid
Ton Kuijs - lid
Tussentijds zijn afgetreden secretaris Riet Teunizen-Putter en vice-voorzitter Herman Veldhuisen.
 
In 2015 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Naast het ver-gaderen en de gebruikelijke activiteiten, zoals het organiseren van lezingen en een excursie was de aandacht wederom gericht op het herstructureren van de automatisering en het verbeteren van de structuur in de werkzaamheden van de medewerkers. De keuze voor een nieuw automatiserings- systeem en de daarmee gepaard gaande werkwijze heeft echter geleid tot de nodige commotie binnen de werkgroepen. Pogingen om iedereen op een lijn te krijgen zijn niet gelukt.
De aanhoudende negatieve houding ten opzichte van de nieuwe werkwijze heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om de samenwerking met Theo van der Zee te beëindigen. Met als gevolg dat ook An Versloot, Frenck Franssen, Herman van der Molen, Henk Tesink en Cees Stalenhoef besloten op te stappen. Een teleurstellende gang van zaken. Dat neemt niet weg dat we deze groep veel dank zijn verschuldigd voor de jarenlange inzet voor het documenteren en digitaliseren van (foto-) materiaal en het knipselarchief.
De zoektocht naar nieuwe medewerkers heeft de volgende kandidaten opgeleverd. Zo zijn Karien Veerman, Andrea Kroon, Martin Wewer en Kees Joustra de gelederen van de werkgroepen komen versterken en is Petra van ’t Klooster kandidaat voor de functie van penningmeester. 
 
Overkoepelende activiteiten
De Kring is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE), een platform van historische kringen in de regio. Voorzitter Jaap Jansen woont de vergaderingen van TVE bij. Ook neemt de Kring deel aan bijeenkomsten van de  historische kringen in Wijdemeren met de gemeente.
 
Ledenaantal
Het ledenaantal is stabiel gebleven. De teller staat op 426.
Om het ledenbestand op peil te houden verdient het werven van nieuwe leden de komende tijd speciale aandacht.
 
Schenkingen
Ook in 2015 is de Kring weer verrast met zeer gevarieerde schenkingen, zoals, allerlei foto’s, album met foto’s van kinderen verzorgd door kraamverzorgster Grada Nieuwendijk, attributen turfwinning, aktes, ansichtkaarten, clubbladen, dia’s hervormde kerk, dvd’s, diverse boeken, glazen [bid] prentjes, jubileum-attributen, kaarten, krantenknipsels, luchtfoto’s,  medailles, oorkondes, rapporten, reclamebordjes, rozenkrans, schilderijen, tegeltjes, tijdschriften, vaantjes. De schenkingen worden gearchiveerd en vermeld in Werinon.
 
Stand van zaken werkgroepen
•Werkgroep- Automatisering
Het Historische Kring-Archief is inmiddels geïnstalleerd op het data-opslagsysteem Coppermine. Dit is de versie die voor iedereen zichtbaar en beschikbaar is. Hiermee is het doel om een nieuw gebruiksvriendelijk en een beter toegankelijk systeem te introduceren bereikt. Het overzetten van het fotoarchief is vrijwel voltooid. Maar er moeten nog wel een aantal foto’s opnieuw van informatie worden voorzien. Daarnaast ligt er nog een grote hoeveelheid niet gerubri-ceerde foto’s. Om te komen tot een eenduidige omschrijving en werkwijze is hiervoor een procedureschema in de maak.
 
Werkgroep - Archivering
Onder leiding van Corry Schoordijk zijn Andrea Kroon en Karien Veerman enthousiast en met veel plezier gestart met de opzet van een professioneel tekstueel archief. Het doel is het materiaal te bewerken voor plaatsing op de website. 
 
Werkgroep - Documentatie/foto’s
 
De werkgroep bestaande uit Gerard Baar, Teus van de Kemp, Johnny van Mourik en Franck van Zijl zijn intensief bezig met het documenteren, rubriceren, systematisch opbergen van de verkregen spullen en het digitaliseren van fotomateriaal.
Kees Joustra en Martin Wewer maken sinds eind 2015 deel uit van de werkgroep. Kees gaat aan de slag met het selecteren en digitaliseren van allerlei filmmateriaal. Martin assisteert, gezien zijn grote kennis van de lokale historie, bij het selecteren van het fotomateriaal.
 
Werkgroep - Beeld en Geluid
Het door Willem van de Pol en Henk Wijmans opgepakte project heeft helaas nog geen vervolg gekregen. Het wachten is nog op de grote voorraad films van de erven Schouten. De heren zijn nog steeds bereid om aan de slag te gaan met het digitaliseringsproject. Kees Joustra, die ruime ervaring heeft met het verwerken van foto’s en films, wil zich hier ook voor inzetten. Ook het plaatsen van filmpjes op de website wordt bij dit project betrokken.
 
Werkgroep - Knipselarchief
Door het vertrek van An Versloot staat dit project stil. Een opvolger is van harte welkom.
 
Werkgroep - Oude begraafplaats Willibrord
De werkgroep doet onderzoek naar de personen die liggen begraven op het gesloten deel van de begraafplaats bij de Willibrordkerk.
Zo zijn er elf mensen in een plezierige sfeer en met veel enthousiasme aan het werk.
Bij het zoeken komen niet alleen interessante, maar ook leuke en verrassende dingen naar boven. Het onderzoek is inmiddels in de afrondende fase. De resultaten worden gedocumenteerd, beschreven en vastgelegd in een speciaal boekwerk. Het streven is om dit zogenoemde levensboek aan het eind van 2016 officieel te presenteren.
Voor het levensboek is subsidie ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds, de Protestantse gemeente en de Rabobank.
 
Redactie - tijdschrift  Werinon
De redactie is er, ondanks de minimale bezetting,Gerard Baar en Theo Cozijn, in geslaagd weer 2 prachtig opgemaakte edities met zeer gevarieerde verhalen uit te brengen.
Inmiddels heeft de redactie assistentie gekregen van Kees Joustra en Bert Kieboom
 
Presentatie
Inloopavonden documentatieruimte
In de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan is documentatie en het archief van de Historische Kring te vinden. Op donderdagavond van 19.30-21.30 uur kan men hier, met uitzondering van de vakantieperiode, terecht voor het inwinnen van informatie over de geschiedenis van het dorp, historisch materiaal afgeven of voor het kopen van uitgaven van de Historische Kring.
Website
Franck van Zijl is gestaag bezig met het actualiseren en opnieuw inrichten van de site.
Kraam Zomerspektakel
Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring op zaterdag 21 juni met een kraam op de braderie van het Zomer Spektakel.
Naast een goede verkoop zijn er die dag ook nog een paar nieuwe leden genoteerd.
Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september stond de deur van de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum van 11.00-16.00 uur open voor het publiek. Daarnaast lagen er in de werkruimte routes klaar voor een puzzeltocht door het historisch centrum, waarmee kleine prijsjes waren te winnen. Van de gelegenheid om mee te dingen naar een prijs en te kijken wat de Historische Kring inmiddels allemaal in huis heeft is helaas weinig gebruik gemaakt.
 
Speciale activiteiten in 2015
27 februari - Jaarvergadering met lezing
a.Impressie officiële deel
Voorzitter Jaap Jansen opende de vergadering met een woord van welkom voor de 40 bezoekers. Omdat alle informatie, zoals de verslagen, jaarrekening en begroting in de uitgereikte nieuwsbrief was te lezen, kon spreker direct doorgaan naar het punt bestuursverkiezing. Door middel van applaus bekrachtigden de aanwezigen de benoeming van de nieuwe secretaris Riet Teunizen-Putter en de herbenoeming van penningmeester Corry Schoordijk-Snoek.
Aansluitend was de aandacht gericht op de bevindingen van de kascommissie en het voorstellen van de nieuwe kascommissie: Johnny van Mourik en Cees van Noppen. Daarna dankte de voorzitter de stellers van de verslagen, de begroting en de ‘oude’ kascommissie voor de inzet. Tot slot kreeg Jan Pieter Nagel als dank voor het jarenlang beheren en ver-zorgen van de website een exemplaar van het boek: De Amsterdamse Buitenplaatsen van René Dessing. 
 
b.Lezing Sterk Water: de Hollandse Waterlinie.
Na een korte pauze was het woord aan de heer Chris Will, Historicus uit Culemborg voor zijn verhaal over de ge-schiedenis van de Waterlinies. De wapenfeiten van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de huidige her-ontwikkeling van het Nationale Landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwamen uitvoerig aan de orde in een rijk geïllustreerde PowerPoint presentatie.
 
5 mei - Viering 70-jaar-bevrijding
In het kader van de viering van 70-jaar bevrijding heeft de Historische Kring meegewerkt aan het feestprogramma met een expositie in het Sociaal Cultureel Centrum en een wandeling met verhalen over de gebeurtenissen in de oorlog.
 
a. Expositie 1940-1945
Na een welkomstwoord door voorzitter Jaap Jansen gaf burgemeester Martijn Smit, na een betoog over de voornaamste gebeurtenissen in ons dorp tijdens de oorlog, het officiële startsein voor de expositie met het doorknippen van een vlaggenlint. De expositie, samen-gesteld door Teus van de Kemp met de nodige assistentie van Claudette en Gerard Baar, toonde allerlei attributen, foto’s en  informatie over de oor-logsjaren en de viering van de bevrijding in ons dorp. Op 5 mei trok de expositie de meeste bezoekers.
 
b. Wandeling met oorlogsverhalen
Ondanks het regenachtige weer was er voldoende belangstelling om de wandelingen te laten doorgaan, hoewel die van 13.00 uur vanwege de regen afgebroken moest worden. Op verzoek werd deze op zaterdag 16 mei alsnog voortgezet. Tijdens  de  tocht werd verteld over wat er in de oorlog in Nederhorst den Berg allemaal is gebeurd en stilgestaan bij de plekken waar die plaatsvonden. De wandelingen onder leiding van historicus Ron Zeller vielen zeer in de smaak bij de deelnemers. Kortom de Historische Kring kan terugzien op een geslaagd aandeel in de viering van 70-jaar bevrijding.
 
13 juni - Excursie Loenen aan de Vecht/bezoek aan Molen de Hoop en de Nederlands Hervormde Kerk
De animo voor de excursie was groot. Liefst 30 personen hadden zich aangemeld voor het bezoek aan onze buur-gemeente. Gehoord de reacties vooral met de intentie om meer te weten te komen over de geschiedenis van het dorp, dat voornamelijk per fiets wordt bezocht. Van de kans om nu echt stil te staan bij de wetenswaardigheden is dus dankbaar gebruik gemaakt.
Na een sfeervolle ontvangst met koffie/thee  in Molen de Hoop ging de groep onder leiding van gids Willem Mooij al wandelend en luisterend naar de verhalen en anekdotes over de bezienswaardigheden onderweg richting de Nederlands Hervormde kerk. Daar werd de groep opgewacht door Maarten Bootsma voor een rondleiding in deze prachtige kerk, waarvan het oudste gedeelte dateert uit 1350. Bootsma wees op allerlei details, zoals de fraaie rouwborden en de vele grafzerken. Dankzij de enthousiasme verhalen van gids Willem Mooij tijdens de wandeling door het historisch centrum en de bezichtiging van de kerk met deskundige uitleg van Maarten Bootsma, kijken we terug op een zeer geslaagd bezoek aan Loenen aan de Vecht.
 
15 oktober - Bijeenkomst  werkgroepen
Het doel van deze bijeenkomst was: van gedachten wisselen over de activiteiten, de samenwerking met het bestuur en de kritiekpunten. De gedachtewisseling spitste zich toe op de knelpunten bij het gebruik van het nieuwe automatiserings-systeem. Over en weer werden allerlei argumenten te berde gebracht, met als conclusie dat de samenwerking tussen de leden die archiveren en documenteren zeer te wensen overlaat. Een gegeven dat ter afsluiting als punt van verbetering werd meegegeven. Daarna werd er onder het genot van een drankje en hapje nog nagepraat.
 
16 oktober - Lezing Amsterdamse Buitenplaatsen
Voor een gehoor van ruim 70 belangstellenden hield kunst-historicus René Dessing die avond een lezing over de  Amsterdamse buitenplaatsen. Aan de hand van zijn hierover geschreven boek en prachtig beeldmateriaal vertelde hij  enthousiast en beeldend over de buitenplaatsen, gesticht tussen de 17e en 20e eeuw, door Amsterdamse kooplieden en regenten. Gezien het aantal bezoekers en gehoord de reacties een gouden greep. 
 
Programma 2016
4  Maart - Jaarvergadering 
Met aansluitend de [uitgestelde] lezing /presentatie over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal door de heren Hans van Bemmel en Bert de Ruiter uit Maarssen
8 april  - Lezing
Over het bedrijf en de familie van Houten door Nelli Pastor, vrijwilligster gemeentemuseum Weesp
4 juni   - Excursie Abcoude/ bezoek Fort Abcoude
 
Meer informatie over de activiteiten in 2016, volgt via de site www.historischekring.nl of  e-mail [als het adres bekend is] het Weekblad Wijdemeren en de Gooi en Eemlander.
 
Tot slot
Het bestuur kijkt, gezien de perikelen rond de werkgroepen, met als gevolg het wegvallen van een groep medewerkers, terug op een roerig verlopen jaar. Het positieve is dat met name de werkgroepen archief en foto-documentatie inmiddels weer de nodige assistentie hebben gekregen. Een stimulans om alles in het werk te stellen om kandidaten te vinden voor de diverse vacatures.