Impressie Jaarvergadering 4 maart 2016

De opkomst lag rond de 50 personen. Voor de jaarvergadering is een Nieuwsbrief uitgegeven. De brief bevat een met foto’s opgeluisterd overzicht van de activiteiten in 2015. De brief is te lezen op deze site: Na een korte bespreking over de inhoud werd ingestemd met de verslagen en de begroting voor 2016.

Bestuursverkiezing

Marijke Overmars, Jaap Jansen en Herman Veldhuisen waren aftredend en niet herkiesbaar. Unaniem werd ingestemd met de herbenoeming van Ton Kuijs en de benoeming van Petra van t Klooster als penningmeester. Corry Schoordijk ruilt het penningmeesterschap in voor een functie van algemeen bestuurslid.

De samenstelling van het bestuur is nu

  • Ton Kuijs, interim-voorzitter
  • Ans Baar, secretaris
  • Petra van t Klooster- penningmeester
  • Corry Schoordijk- lid.

De functie van voorzitter is dus vacant. Ondanks de benadering van vele potentiële kandidaten voor deze functie is tot nu toe niemand bereid gevonden. Ook Ans Baar kijkt uit naar een opvolger. Kandidaten kunnen zich melden bij Ton Kuijs 0294-253443 of Ans Baar 06-13854825.

Afscheid bestuursleden/benoeming ere-voorzitter

Interim-voorzitter Ton Kuijs dankte de aftredende bestuursleden Marijke en Herman voor hun inzet. Vervolgens richtte hij het woord tot Jaap, die aan de wieg heeft gestaan van de vereniging en ruim 29 jaar op zijn speciale wijze betrokken is geweest bij het wel en wee van de Historische Kring. Dit gegeven en zijn lange staat van dienst zijn voor het bestuur aanleiding geweest om Jaap te benoemen tot ere-voorzitter van de Historische Kring. Het voorstel werd met applaus ondersteund. Tot slot was er voor de aftredende bestuursleden een presentje.